Przedszkole Samorz膮dowe Nr 187 w Krakowie "Pod Lipami"

Wyniki II Mi臋dzyprzedszkolnego Konkursu Piosenki "Przedszkolaki z Mistrzejowic 艣piewaj膮 - Rodzic贸w do zabawy zapraszaj膮"

Samorz膮dowe Przedszkole Nr 187 im. "Pod Lipami"
oraz聽
Klub "Ku藕nia" O艣rodka Kultury im. C.K. Norwida

II Mi臋dzyprzedszkolny Konkurs Piosenki
"Przedszkolaki z Mistrzejowic 艣piewaj膮 - Rodzic贸w do zabawy zapraszaj膮"

Patronat medialny:

Bli偶ej Przedszkola

Lista laureat贸w

Kategoria 3-4 latk贸w:
I miejsce - Jag贸dki i Kotki z Przedszkola Samorz膮dowego nr 125 za piosenk臋 pt: "Ufoludki"聽
II miejsce - Kolorowe Nutki z Przedszkola Samorz膮dowego nr 187 za piosenk臋 pt: "Hej ho, 偶agle staw"聽
III miejsce - Biedroneczki z Przedszkola Samorz膮dowego nr 187 za piosenk臋 pt: "Pieski ma艂e dwa"聽
Wyr贸偶nienie - Weso艂e Misie z Przedszkola Samorz膮dowego nr 187 za piosenk臋 pt: "Sz艂a dzieweczka"

Kategoria 5-6 latk贸w:
I miejsce - Krasnoludki z Przedszkola Samorz膮dowego nr 187 za piosenk臋 pt: "Mam t臋 moc"聽
II miejsce - Grupa V z Przedszkola Samorz膮dowego nr 144 za piosenk臋 pt: "Czerwone jab艂uszko"聽
III miejsce - Gwiazdeczki z Przedszkola Samorz膮dowego nr 131 za piosenk臋 pt: "Kaczka dziwaczka"

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Gor膮co zapraszamy do udzia艂u w nast臋pnym konkursie!


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Wnioski o przyj臋cie do samorz膮dowych przedszkoli/ oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach mo偶na sk艂ada膰 聽w dniach9-31 marca 2015 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodzic贸w funkcjonuje聽od godz. 9.00 - 9 marca 2015 r., natomiast wnioski mo偶na sk艂ada膰 w przedszkolach/szko艂ach w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szko艂y.

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego ? elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodzic贸w Formico (https://krakow.formico.pl).
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru okre艣lone聽uchwa艂膮 nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r.
  3. Do przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych dzieci zapisywane s膮 jeden raz, na ca艂y etap edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/szkole. W kolejnych latach rodzice sk艂adaj膮 jedynieDeklaracj臋 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  4. Rodzice zapisuj膮c dziecko, maj膮 prawo wskaza膰 dowoln膮 liczb臋 samorz膮dowych przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejno艣ci.
  5. Te same zasady rekrutacji obowi膮zuj膮 w przedszkolach i w oddzia艂ach przedszkolnych w szko艂ach podstawowych (w tym oddzia艂ach ?0").

Terminarz rekrutacji:

- 26 lutego - 6 marca 2015 r. - sk艂adanie przez rodzic贸w聽deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

-聽9 - 31 marca 2015 r. - wprowadzanie wniosk贸w przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodzic贸w oraz przyjmowanie wniosk贸w o przyj臋cie do przedszkola/oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej (elektroniczny serwis rekrutacyjny zostanie uruchomiony 9 marca o godz. 9.00)

-聽17 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 - og艂oszenie wynik贸w naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane s膮 w przedszkolach/szko艂ach uczestnicz膮cych w rekrutacji. Ponadto rodzice, kt贸rzy podali we聽Wniosku o przyj臋cie adres mailowy, otrzymuj膮 wiadomo艣膰 na skrzynk臋 pocztow膮. Rodzice, kt贸rzy wskazali wi臋cej ni偶 jedno przedszkole/szko艂臋 ? uzyskuj膮 informacj臋 o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.

-聽20 - 30 kwietnia 2015 r. - podpisywanie przez rodzic贸w um贸w z przedszkolem, do kt贸rego dziecko dosta艂o si臋 w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 z miejsca w danym przedszkolu. Rodzice dzieci kontynuuj膮cych mog膮 podpisa膰 umow臋 w terminie wcze艣niejszym - ustalonym przez dyrektor przedszkola.

-聽4 maja 2015 r. godz. 9.00 - og艂oszenie list przyj臋tych i nieprzyj臋tych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mog膮 sk艂ada膰 wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyj臋cia, a nast臋pnie odwo艂ania od rozstrzygni臋cia komisji do dyrektora przedszkola/szko艂y)

-聽po 4 maja 2015 r. - rozpocz臋cie rekrutacji uzupe艂niaj膮cej, kt贸rej terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/szko艂y

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddzia艂u przedszkolnego w szkole po raz pierwszy.

Rodzice zapisuj膮c dziecko do przedszkola/ oddzia艂u przedszkolnego w szkole po raz pierwszy wype艂niaj膮 w formie elektronicznej, a nast臋pnie drukuj膮 i podpisuj膮聽聽Wniosek o przyj臋cie. Osoby niemaj膮ce dost臋pu do Internetu mog膮 wype艂ni膰聽Wniosek o przyj臋cie odr臋cznie - formularze b臋dzie mo偶na pobra膰 w ka偶dym przedszkolu.

Niezale偶nie od sposobu wype艂nienia聽Wniosku o przyj臋cie (odr臋cznie b膮d藕 w formie wydruku komputerowego) nale偶y go z艂o偶y膰 w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanemu/wskazanej przez rodzic贸w jako pierwsze/pierwsza). Niez艂o偶enie w terminie do 31 marca 2015 r. wype艂nionego聽Wniosku o przyj臋cie do przedszkola/szko艂y pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Rodzice sk艂adaj膮 tylko jeden聽Wniosek o przyj臋cie - do przedszkola/szko艂y pierwszego wyboru. Z艂o偶enie wi臋kszej ilo艣ci聽Wniosk贸w o przyj臋cie do r贸偶nych przedszkoli/szk贸艂 - spowoduje zapisanie聽Wniosku tylko w tym przedszkolu/tej plac贸wce, w kt贸rym/kt贸rej dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Mo偶liwo艣膰 wprowadzenie pozosta艂ych聽Wniosk贸w zostaje automatycznie zablokowane.

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2012 r. nie b臋d膮 uczestniczy艂y w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po uko艅czeniu przez nie 2,5 r.偶.) mog膮 stara膰 si臋 o przyj臋cie do przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych po rekrutacji uzupe艂niaj膮cej (tj. od 1 wrze艣nia 2015 r.), je偶eli wybrane przez rodzic贸w przedszkole/szko艂a b臋dzie nadal dysponowa艂o/dysponowa艂a wolnymi miejscami.

Dzieci spe艂niaj膮ce roczne obowi膮zkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 (tj. urodzone w 2010 r. lub wcze艣niej - je偶eli korzystaj膮 z odroczenia obowi膮zku szkolnego) przyjmowane s膮 do przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych w pierwszej kolejno艣ci.

Ponadto prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 maj膮 dzieci 4 letnie (tj. urodzone w 2011 r.)

Rodzic贸w dzieci spe艂niaj膮cych roczne obowi膮zkowe przygotowanie przedszkolne sk艂adaj膮cych wniosek o przyj臋cie do tzw. oddzia艂u ?0" (?zer贸wki") w szkole podstawowej prosimy o wskazanie r贸wnie偶 (na dalszych priorytetach) przedszkola. Pozwoli to na zapewnienie miejsca realizacji obowi膮zkowego przygotowania przedszkolnego w wypadku nie uruchomienia oddzia艂u ?0" (np. z powodu zbyt ma艂ej liczby ch臋tnych).

Przy rekrutacji聽nie jest brana pod uwag臋 kolejno艣膰 zg艂osze艅.

Podpisywanie um贸w w sprawie korzystania z us艂ug samorz膮dowego przez rodzic贸w dzieci przyj臋tych trwa聽od 20 do 30 kwietnia 2015 r. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest聽r贸wnoznaczne z rezygnacj膮 z miejsca w danym przedszkolu.

II. Dzieci kontynuuj膮ce wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuuj膮ce wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie bior膮 udzia艂u w rekrutacji - rodzice sk艂adaj膮 jedynie w okresie聽od 聽26 lutego do 6 marca 2015 r. Deklaracj臋 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice musz膮 r贸wnie偶 pami臋ta膰 o podpisaniu w umowy w sprawie korzystania z us艂ug przedszkola na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania um贸w ustala dyrektor przedszkola.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadaj膮ce orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane przez聽publiczn膮 poradni臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 kierowane b臋d膮 do samorz膮dowych przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szkole podstawowej na podstawie skierowania wydanego przez Wydzia艂 Edukacji UMK po zako艅czeniu post臋powania rekrutacyjnego.

Rodzice dzieci posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie do聽oddzia艂贸w integracyjnych mog膮 r贸wnie偶 bra膰 udzia艂 w rekrutacji 聽- 聽na zasadach og贸lnych, zaznaczaj膮c we聽Wniosku o przyj臋cie informacj臋:Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

Rodzice dzieci posiadaj膮cych orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego ubiegaj膮cy si臋 o przyj臋cie do聽oddzia艂贸w og贸lnodost臋pnych bior膮 udzia艂 w rekrutacji ? na zasadach og贸lnych, zaznaczaj膮c we聽Wniosku o przyj臋cie informacj臋:聽Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

Uwaga:

Rodzice dzieci obj臋tych obowi膮zkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2010 r.) chc膮cy zapisa膰 dziecko do przedszkola/oddzia艂u przedszkolnego w szkole lub kontynuowa膰 wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni do艂膮czy膰 do聽Wniosku o przyj臋cie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzj臋 dyrektora obwodowej szko艂y podstawowej o odroczeniu obowi膮zku szkolnego.

IV. Dzieci maj膮ce sta艂e miejsce zamieszkania poza Gmin膮 Miejsk膮 Krak贸w.

Rodzice dzieci zamieszka艂ych poza Krakowem mog膮 ubiega膰 si臋 o przyj臋cie dzieci do przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Miejsk膮 Krak贸w po zako艅czeniu rekrutacji uzupe艂niaj膮cej (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), je偶eli wybrane przez rodzic贸w przedszkole/szko艂a b臋dzie nadal dysponowa艂o/dysponowa艂a wolnymi miejscami.

V. Dzieci zmieniaj膮ce przedszkole.

Rodzice, kt贸rzy zamierzaj膮 zapisa膰 dziecko do innego samorz膮dowego przedszkola/oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej, ni偶 to, do kt贸rego dziecko obecnie ucz臋szcza, musz膮 pami臋ta膰, 偶e w takim przypadku rekrutacja odbywa si臋 na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W zwi膮zku z tym, rodzic powinien wype艂ni膰聽Wniosek o przyj臋cie i z艂o偶y膰 聽go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Przedszkole/szko艂a, do kt贸rego/kt贸rej dziecko obecnie ucz臋szcza mo偶e wygenerowa膰聽Wniosek o przyj臋cie z aktualnymi danymi , kt贸ry rodzic powinien z艂o偶y膰 w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru . Rodzic r贸wnie偶 b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z rekrutacji elektronicznej. Dane dziecka b臋d膮 ju偶 w systemie rekrutacyjnym, a rodzic b臋dzie m贸g艂 wygenerowa膰 has艂o do konta w przedszkolu/szkole, do kt贸rego/kt贸rej aktualnie ucz臋szcza dziecko, b膮d藕 b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z opcji ?zapomnia艂em has艂a" podaj膮c adres mailowy, kt贸ry jest wykorzystywany do kontakt贸w z rodzicem przez przedszkole/szko艂臋 (adres mailowy z poprzedniej rekrutacji b膮d藕 zmieniony w trakcie roku szkolnego).

Rodzic musi jednak pami臋ta膰, 偶e w przypadku nieprzyj臋cia dziecka do przedszkola/szko艂y, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole nie jest dla niego zarezerwowane. Rodzic ma prawo wskaza膰 dowoln膮 liczb臋 samorz膮dowych przedszkoli/oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejno艣ci (w tym przedszkole/szko艂臋, do kt贸rej obecnie ucz臋szcza dziecko).

Dane podawane we聽Wniosku o przyj臋cie dotycz膮 dw贸ch obszar贸w:

- dane dotycz膮ce dziecka:

- 聽 聽dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰), imi臋, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania ? s艂u偶膮 identyfikacji dziecka,

- 聽 dodatkowe informacje o dziecku (orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, odroczenie od spe艂niania obowi膮zku szkolnego, spe艂nianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego, prawo do wychowania przedszkolnego) - zaznaczenie tych danych oznacza szczeg贸lne warunki rekrutacji,

- 聽 聽 wybrane przedszkola/szko艂y - we wskazanej kolejno艣ci w porz膮dku od najbardziej do najmniej preferowanych

- 聽dane dotycz膮ce rodzic贸w:

- 聽 dane osobowe rodzic贸w: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania - dane identyfikuj膮 rodzic贸w, s艂u偶膮 weryfikacji zaznaczonych kryteri贸w naboru,

- 聽 聽 dane kontaktowe (numery telefon贸w i adresy e-mail) - w procesie rekrutacji umo偶liwiaj膮 szybszy przep艂yw informacji, np. o konieczno艣ci uzupe艂nienia dokument贸w rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; w przypadku dzieci przyj臋tych do przedszkola/szko艂y s艂u偶膮 zapewnieniu szybkiego kontaktu pracownik贸w przedszkola z rodzicami w przypadku nag艂ego zdarzenia, np. choroby dziecka oraz informowania o zebraniach z rodzicami, uroczysto艣ciach przedszkolnych; pola te s膮 polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je poosiadaj膮.

Uwaga:

Dane osobowe kandydat贸w zgromadzone w celach post臋powania rekrutacyjnego oraz dokumentacja post臋powania rekrutacyjnego s膮 przechowywane nie d艂u偶ej ni偶 do ko艅ca okresu, w kt贸rym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydat贸w nieprzyj臋tych zgromadzone w celach post臋powania rekrutacyjnego s膮 przechowywane w przedszkolu, kt贸re przeprowadza艂o post臋powanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba 偶e na rozstrzygni臋cie dyrektora przedszkola zosta艂a wniesiona skarga do s膮du administracyjnego i post臋powanie nie zosta艂o zako艅czone prawomocnym wyrokiem.

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria g艂贸wne (tzw. "ustawowe") - brane pod uwag臋 na pierwszym etapie post臋powania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejno艣ci).

Kryteria dodatkowe (tzw. "gminne") - brane pod uwag臋 na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejno艣ci); okre艣lone聽uchwa艂膮 nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do samorz膮dowych przedszkoli na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzania tych kryteri贸w.

Uwaga:

Do przedszkoli samorz膮dowych na terenie Gminy Miejskiej Krak贸w przyjmuje si臋聽dzieci zamieszka艂e w Krakowie.

Dziecko w wieku 5 lat (tj. urodzone w 2010 r.) jest obowi膮zane odby膰 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2015/2016聽dziecko w wieku 4 lat (tj. urodzone w 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowi膮zek zapewni膰 warunki realizacji tego prawa.

Kryterium

Dokumenty potwierdzaj膮ce kryteria, kt贸re nale偶y do艂膮czy膰 do聽Wniosku o przyj臋cie

Punkty1)

Kryteria g艂贸wne (I etap post臋powania rekrutacyjnego)

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

O艣wiadczenie o wielodzietno艣ci kandydata

100

Dziecko niepe艂nosprawne

Orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.)

100

Dziecko jednego rodzica niepe艂nosprawnego

Orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.)

100

Dziecko obojga rodzic贸w niepe艂nosprawnych

Orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.)

100

Dziecko posiadaj膮ce niepe艂nosprawne rodze艅stwo

Orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na niepe艂nosprawno艣膰 lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o stopniu niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie r贸wnowa偶ne w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z p贸藕n. zm.)

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowuj膮cego3)

Prawomocny wyrok s膮du rodzinnego orzekaj膮cy rozw贸d lub separacj臋 lub akt zgonu oraz聽o艣wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 偶adnego dziecka wsp贸lnie z jego rodzicem

100

Dziecko obj臋te piecz膮 zast臋pcz膮

Dokument po艣wiadczaj膮cy obj臋cie dziecka piecz膮 zast臋pcz膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z p贸藕n. zm.)

100

Kryteria dodatkowe (II etap post臋powania rekrutacyjnego)

Dziecko, kt贸rego rodzice odprowadzaj膮 podatek dochodowy w Gminie Miejskiej Krak贸w

O艣wiadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Krak贸w przez rodzic贸w kandydata (od ka偶dego z rodzic贸w)

51

Dziecko obojga rodzic贸w pracuj膮cych/studiuj膮cych w systemie stacjonarnym

Dokument po艣wiadczaj膮cy zatrudnienie (od ka偶dego z rodzic贸w): za艣wiadczenie z zak艂adu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do dzia艂alno艣ci gospodarczej, po艣wiadczenie rozliczania si臋 z ZUS-em lub Urz臋dem Skarbowym, itp. / za艣wiadczenie z uczelni zawieraj膮ce informacje o stacjonarnym systemie studi贸w

38

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbli偶ej po艂o偶onym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodzic贸w przedszkolem

Dokument potwierdzaj膮cy miejsce pracy rodzica (je偶eli informacja ta nie zosta艂a zawarta w dokumencie po艣wiadczaj膮cym zatrudnienie/studiowanie)

4

Rodze艅stwo dziecka kontynuuj膮cego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru4)

3

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powy偶ej 5 godzin dziennie

O艣wiadczenie o planowanym pobycie dziecka powy偶ej 5 godzin dziennie

2

Dziecko ucz臋szczaj膮ce wcze艣niej do 偶艂obka - plac贸wki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Krak贸w5)

Za艣wiadczenie wydane przez 偶艂obek lub plac贸wk臋 opieki nad dzieckiem do lat 3

1


1) punkty uzyskane w I i II etapie post臋powania rekrutacyjnego sumuj膮 si臋

2) rodzina wielodzietna - oznacza rodzin臋 wychowuj膮c膮 troje i wi臋cej dzieci

3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pann臋, kawalera, wdow臋, wdowca, osob臋 pozostaj膮c膮 w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s膮du, osob臋 rozwiedzion膮, chyba 偶e osoba taka wychowuje wsp贸lnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium weryfikowane przez komisj臋 rekrutacyjn膮 na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

5) wykaz 偶艂obk贸w samorz膮dowych:聽http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129231/karta wykaz 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych:http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/131189/karta

Aby przej艣膰 do elektronicznego serwisu rekrutacyjnego kliknij tutaj.


 
You are here: